Domov » Mapa znakov

Mapa znakov

Mapa znakov slúži na vyhľadávanie špeciálnych znakov, ktoré sa nenachádzajú na klávesnici. Táto aplikácia je prítomná v každom operačnom systéme Windows. Vďaka mape znakov môžu aj menej zručný uživatelia počítača napísať hocijaké špeciálne znaky, bez toho, aby používali klávesové skratky. V nasledujúcich riadkoch si vysvetlíme, ako tento program používať, pod návodom môžete nájsť aj tabuľku špeciálnych znakov.

Ako zapnúť a pracovať s Mapou znakov
Mapu znakov otvoríte jednoducho tým, že stlačíte na tlačítko Štart (ikonka Windows, ktorá sa nachádza dole v ľavom rohu). Týmto otvoríte ponuku. Ak máte anglickú verziu OS, musíte zadať charmap, aby sa vám otvorila ponuka.

V ponuke uvidíte pole, v ňom môžete písať. Toto pole sa nazýva Vyhľadávacie pole. Do vyhľadávacieho poľa napíšete „Mapa znakov“, týmto dôjde k zobrazeniu zoznamu, v ktorom sa nachádza aj samotný program. Keď si ho nájdete, tak naň klinete a tým sa vám otvorí.

Práca s programom je veľmi jednoduchá. Najprv si musíte vybrať požadovaný typ písma, ktoré používate, pretože nie vo všetkých typoch písmach sa nachádzajú všetky znaky. Potom si v tabuľke vyhľadajte symbol, ktorý práve potrebujete, kliknite naň. Symbol sa zobrazí v dolnej lište, skopírujete ho tak, že stlačíte tlačítko „Vybrať“ a potom „Kopírovať“. Keď máte skopírovaný symbol, prejdtite do programu, do ktorého chcete znak umiestniť, kliknite na požadované miesto a stlačte pravé tlačítko a vyberte možnosť „Vložiť“.

Poznámka 1: Potom, keď stlačíte možnosť „Vybrať“ a daný symbol sa prepíše do dolnej lišty, môžete ho klasicky označiť myškou a skopírovať a vložiť ho do požadovaného súboru pomocou Ctrl+C a Ctrl+V.

Poznámka 2: Ak pracujete s väčším množstvom súborov, môžete do nich vybraný znak jednoducho pretiahnuť. Stačí, keď po nakliknutí na daný znak kliknete na jeho zväčšenú formu ľavým tlačítkom, ktoré nepustíte a pohybom myši ho pretiahnete do požadovaného dokumentu.

­‑!#$%&()*+
,./01234567
89:;<=>?@ABC
DEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ[
\]^_`abcdefg
hijklmnopqrs
tuvwxyz{|}~
ƒˆŠŽ
˜šœ
žŸ¡¢£¤¥¦§¨©ª
«¬®¯°±²³´µ·
¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃ
ÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏ
ÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛ
ÜÝÞßàáâãäåæç
èéêëìíîïðñòó
ôõö÷øùúûüýþÿ
ĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċ
ČčĎďĐđĒēĔĕĖė
ĘęĚěĜĝĞğĠġĢģ
ĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮį
İıIJijĴĵĶķĸĹĺĻ
ļĽľĿŀŁłŃńŅņŇ
ňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœ
ŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞş
ŠšŢţŤťŦŧŨũŪū
ŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷ
ŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃ
ƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏ
ƐƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛ
ƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧ
ƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳ
ƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿ
ǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNj
njǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗ
ǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣ
ǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯ
ǰDZDzdzǴǵǶǷǸǹǺǻ
ǼǽǾǿȀȁȂȃȄȅȆȇ
ȈȉȊȋȌȍȎȏȐȑȒȓ
ȔȕȖȗȘșȚțȜȝȞȟ
ȠȡȢȣȤȥȦȧȨȩȪȫ
ȬȭȮȯȰȱȲȳȴȵȶȷ
ȸȹȺȻȼȽȾȿɀɁɂɃ
ɄɅɆɇɈɉɊɋɌɍɎɏ
ɐɑɒɓɔɕɖɗɘəɚɛ
ɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧ
ɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳ
ɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿ
ʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋ
ʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗ
ʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣ
ʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯ
ʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻ
ʼʽʾʿˀˁ˂˃˄˅ˆˇ
ˈˉˊˋˌˍˎˏːˑ˒˓
˔˕˖˗˘˙˚˛˜˝˞˟
ˠˡˢˣˤ˥˦˧˨˩˪˫
ˬ˭ˮ˯˰˱˲˳˴˵˶˷
˸˹˺˻˼˽˾˿̀́̂̃
̄̅̆̇̈̉̊̋̌̍̎̏
̛̖̗̘̙̐̑̒̓̔̕̚
̡̢̧̜̝̞̟̠̣̤̥̦
̨̩̪̫̬̭̮̯̰̱̲̳
̴̵̶̷̸̹̺̻̼̽̾̿
͇͈͉̀́͂̓̈́͆͊͋ͅ
͍͎͌͏͓͔͕͖͐͑͒͗
͙͚͛ͣ͘͜͟͢͝͞͠͡
ͤͥͦͧͨͩͪͫͬͭͮͯ
ʹ͵ͺͻͼͽ;΄΅Ά·Έ
ΉΊΌΎΏΐΑΒΓΔΕΖ
ΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣ
ΤΥΦΧΨΩΪΫάέήί
ΰαβγδεζηθικλ
μνξοπρςστυφχ
ψωϊϋόύώϐϑϒϓϔ
ϕϖϗϘϙϚϛϜϝϞϟϠ
ϡϢϣϤϥϦϧϨϩϪϫϬ
ϭϮϯϰϱϲϳϴϵ϶Ϸϸ
ϹϺϻϼϽϾϿЀЁЂЃЄ
ЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏА
БВГДЕЖЗИЙКЛМ
НОПРСТУФХЦЧШ
ЩЪЫЬЭЮЯабвгд
ежзийклмнопр
стуфхцчшщъыь
эюяѐёђѓєѕіїј
љњћќѝўџѠѡѢѣѤ
ѥѦѧѨѩѪѫѬѭѮѯѰ
ѱѲѳѴѵѶѷѸѹѺѻѼ
ѽѾѿҀҁ҂҃҄҇҈
҉ҊҋҌҍҎҏҐґҒғҔ
ҕҖҗҘҙҚқҜҝҞҟҠ
ҡҢңҤҥҦҧҨҩҪҫҬ
ҭҮүҰұҲҳҴҵҶҷҸ
ҹҺһҼҽҾҿӀӁӂӃӄ
ӅӆӇӈӉӊӋӌӍӎӏӐ
ӑӒӓӔӕӖӗӘәӚӛӜ
ӝӞӟӠӡӢӣӤӥӦӧӨ
өӪӫӬӭӮӯӰӱӲӳӴ
ӵӶӷӸӹӺӻӼӽӾӿԀ
ԁԂԃԄԅԆԇԈԉԊԋԌ
ԍԎԏԐԑԒԓԚԛԜԝԤ
ԥԱԲԳԴԵԶԷԸԹԺԻ
ԼԽԾԿՀՁՂՃՄՅՆՇ
ՈՉՊՋՌՍՎՏՐՑՒՓ
ՔՕՖՙ՚՛՜՝՞՟աբ
գդեզէըթժիլխծ
կհձղճմյնշոչպ
ջռսվտրցւփքօֆ
և։֊֑֖֒֓֔֕֗֘֙
֛֢֣֤֥֚֜֝֞֟֠֡
ְֱ֦֧֪֭֮֨֩֫֬֯
ֲֳִֵֶַָֻּֽ־ֿ
׀ׁׂ׃ׅׄ׆ׇאבגד
הוזחטיךכלםמן
נסעףפץצקרשתװ
ױײ׳״؀؁؂؃؋،؍؎
؏ؐؑؒؓؔؕ؛؞؟ءآ
أؤإئابةتثجحخ
دذرزسشصضطظعغ
ـفقكلمنهوىيً
ٌٍَُِّْٕٖٓٔٗ
ٜ٘ٙٚٛٝٞ٠١٢٣٤
٥٦٧٨٩٪٫٬٭ٮٯٰ
ٱٲٳٴٵٶٷٸٹٺٻټ
ٽپٿڀځڂڃڄڅچڇڈ
ډڊڋڌڍڎڏڐڑڒړڔ
ڕږڗژڙښڛڜڝڞڟڠ
ڡڢڣڤڥڦڧڨکڪګڬ
ڭڮگڰڱڲڳڴڵڶڷڸ
ڹںڻڼڽھڿۀہۂۃۄ
ۅۆۇۈۉۊۋیۍێۏې
ۑےۓ۔ەۖۗۘۙۚۛۜ
۝۞ۣ۟۠ۡۢۤۥۦۧۨ
۩۪ۭ۫۬ۮۯ۰۱۲۳۴
۵۶۷۸۹ۺۻۼ۽۾ۿ܀
܁܂܃܄܅܆܇܈܉܊܋܌
܍܏ܐܑܒܓܔܕܖܗܘܙ
ܚܛܜܝܞܟܠܡܢܣܤܥ
ܦܧܨܩܪܫܬܭܮܯܱܰ
ܴܷܸܹܻܼܲܳܵܶܺ݉
ܾ݂݄݆݈ܽܿ݀݁݃݅݇
݊ݍݎݏݐݑݒݓݔݕݖݗ
ݘݙݚݛݜݝݞݟݠݡݢݣ
ݤݥݦݧݨݩݪݫݬݭހށ
ނރބޅކއވމފދތލ
ގޏސޑޒޓޔޕޖޗޘޙ
ޚޛޜޝޞޟޠޡޢޣޤޥ
ަާިީުޫެޭޮޯްޱ
ि
ॿ
ি
ਿ
િ
ି
ி
ి
౿
ಿ
ി
ൿ
฿
༿
ཿ
྿
/ Prečítané 0x